Yhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Generalistiset Restonomiopiskelijat — LaGeR ry. 
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on
– jäsenistönsä yhteisten sosiaalisten, henkisten, opiskeluun liittyvien ja ammatillisten etujen valvominen ja yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen
– toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
– harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
– järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
– järjestää kulloinkin sopivaksi katsomaansa virkistystoimintaa, kuten retkiä, luentoja ja juhlia
– toimii yhteistyössä muiden paikallisten ja valtakunnallisten opiskelijayhdistysten, sekä muiden restonomien tai restonomiopiskelijoiden edunvalvontaan liittyvien tahojen kanssa
– tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja opiskelijoita koskevissa kysymyksissä
– pitää yhteyksiä Lappeenrannassa toimivaan ammattikorkeakouluun ja sen opettajiin

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
– ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
– harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
– perustamaan rahastoja
– omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta
– sekä harjoittamaan aatteellisen toimintansa rahoittamiseksi sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

5 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Lappeenrannassa restonomi-tutkintoa suorittava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja sitoutuu suorittamaan syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

6 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta tai aiemmin hallituksen päätöksellä.

Jäsenen valmistuttua tai keskeytettyä opiskelunsa Lappeenrannassa jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä tai hallitus voi erottaa jäsenen.

7 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 § ja 15 § mukaisesti.

8 § ALOITEOIKEUS

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on aloiteoikeus sekä yhdistyksen kokouksiin että hallituksen kokouksiin. Aloitteet on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen kokouksiin neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ja hallituksen kokouksiin seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on vuosittain kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannattavalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä vaatii. Henkilövalinnat suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
– valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut jäsenet
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle Lappeenrannassa toimivan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ilmoitustaululla tai kaikille jäsenille lähetetyllä sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

10 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja enintään neljä (0-4) muuta hallituksen jäsentä sekä yhdistyksen kokouksen päätöksellä enintään kolme (0-3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja, kaksi aina yhdessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon se määrää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle syyskokouksen valitsema puheenjohtaja kirjallisesti vähintään seitsemän (30) vuorokautta ennen kokousta. Järjestäytymiskokouksessa hallitus päättää koollekutsumistavastaan.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 § TALOUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan on toimitettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

12 § LIITON OIKEUDET

Yhdistys voi liittyä restonomiopiskelijoiden asemaa ajavaan liittoon.

Liitolla on oikeus saada nähtäväkseen yhdistyksen tilit.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa.

Liitolle lähetetään pyydettäessä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista vain toinen voi olla ylimääräinen kokous. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen varat sen purkautuessa on luovutettava Lappeenrannassa opiskelevien restonomiopiskelijoiden hyväksi tai liitolle.